school/logo
Atos Nashville Artista Brazilian Jiu-Jitsu

monday

fundamentals
Jiu-Jitsu6:00 7:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu8:00 9:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu11:00 12:00MatRafael Mendes
ages 5-7 advanced
Jiu-Jitsu16:30 17:15MatRafael Mendes
ages 5-7
Jiu-Jitsu17:15 18:00MatRafael Mendes
advanced
Jiu-Jitsu18:00 19:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu19:00 20:00MatRafael Mendes

tuesday

fundamentals
Jiu-Jitsu6:00 7:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu8:00 9:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu11:00 12:00MatRafael Mendes
ages 8-12 advanced
Jiu-Jitsu16:30 17:15MatRafael Mendes
ages 8-12
Jiu-Jitsu17:15 18:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu18:00 19:00MatRafael Mendes
nogi
Jiu-Jitsu19:00 20:00MatRafael Mendes

wednesday

fundamentals
Jiu-Jitsu6:00 7:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu8:00 9:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu11:00 12:00MatRafael Mendes
ages 5-7 advanced
Jiu-Jitsu16:30 17:15MatRafael Mendes
ages 5-7
Jiu-Jitsu17:15 18:00MatRafael Mendes
advanced
Jiu-Jitsu18:00 19:00MatRafael Mendes
nogi
Jiu-Jitsu19:00 20:00MatRafael Mendes

thursday

fundamentals
Jiu-Jitsu6:00 7:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu8:00 9:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu11:00 12:00MatRafael Mendes
ages 8-12 advanced
Jiu-Jitsu16:30 17:15MatRafael Mendes
ages 8-12
Jiu-Jitsu17:15 18:00MatRafael Mendes
fundamentals
Jiu-Jitsu18:00 19:00MatRafael Mendes
basics
Jiu-Jitsu19:00 20:00MatRafael Mendes

friday

basics
Jiu-Jitsu17:00 18:00MatRafael Mendes
advanced
Jiu-Jitsu18:00 19:00MatRafael Mendes

saturday

ages 3-4
Jiu-Jitsu9:00 9:30MatRafael Mendes
ages 8-12
Jiu-Jitsu9:30 10:15MatRafael Mendes
ages 5-7
Jiu-Jitsu10:30 11:15MatRafael Mendes
adult all levels
Jiu-Jitsu11:30 12:30MatRafael Mendes

sunday

basics
Jiu-Jitsu9:00 10:00MatRafael Mendes
nogi
Jiu-Jitsu10:00 11:00MatRafael Mendes
open mat
Jiu-Jitsu11:00 12:00MatRafael Mendes